دولت دهم

۱- سید محسن رمضان پور................سرپرست وزارت آموزش و پرورش
۲- رضا تقي پور ..................وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
3-
حجت الاسلام حيدر مصلحي................ وزير اطلاعات
4-
سيد شمس الدين حسيني ....................وزير اقتصاد و دارايي

5-
منوچهر متكي................. وزير امور خارجه
6-
مهدي غضنفري....................... وزير بازرگاني
7-
مرضيه وحيد دستجردي.................. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
8-
محمد عباسي.................... وزير تعاون
9-
صادق خليليان.................... وزير جهاد كشاورزي
10-
سيد مرتضي بختياري..................... وزير دادگستري
11-
احمد وحيدي ..........................وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
12-
حميد بهبهاني........................ وزير راه و ترابري
13- "
نادعلي الفت پور"....................سرپرست وزارت رفاه تامين اجتماعي
14-
علي اكبر محرابيان ......................وزير صنايع و معادن
15-
كامران دانشجو ............................وزير علوم، تحقيقات و فناوري
16-
سيدمحمد حسيني...................... وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
17-
عبدالرضا شيخ الاسلامي............... وزير كار و اموراجتماعي
18-
مصطفي محمدنجار ........................وزير كشور
19-
علي نيكزاد ..................................وزير مسكن و شهرسازي
20-
سيدمسعود ميركاظمي.................. وزير نفت
21-
مجید نامجو.....................................سرپرست وزارت نیرو
.
دولت نهم
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ....... دکتر کامران باقری لنکرانی
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ................ دکتر زاهدی
وزارت آموزش و پرورش ........................... دکتر علی احمدی
وزارت مسکن و شهرسازی ...................... مهندس سعیدی کیا
وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات .............. دکتر سلیمانی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ........ سردار محمد نجار
وزارت بازرگانی .................................... آقای میر کاظمی
وزارت صنایع و معادن ............................. مهندس محرابیان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ................. آقای صفار هرندی
وزارت امور خارجه ................................. آقای متکی
وزارت امور اقتصاد و دارایی ....................... آقای حسینی
وزارت کشور ....................................... آقای کردان
وزارت تعاون ....................................... آقای عباسی
وزارت کار و امور اجتماعی ....................... آقای جهرمی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ..................... آقای مصری
وزارت اطلاعات ...................................... آقای محسنی اژه ای
وزارت راه و ترابری ................................... دکتر بهبهانی
وزارت جهاد کشاورزی .............................. آقای اسکندری
وزارت نفت ............................................ آقای نوذری
وزارت نیرو ............................................. آقای فتاح
وزارت دادگستری .................................... آقای الهام